DAVA AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÜYE OLACAK PERSONELLERİN DİKKATİNE;

Sendikamız ve Yetkili Sendikalar dışında Üyelerimizin yaşadığı en önemli sorun, bazı devlet geleneğinden uzak, liyakat ve işinin farkında olmayan idarecilerin yaşattıkları kraldan çok kralcı olma tutumlarından kaynaklanmaktadır.

Genelde yetkili sendikalardan istifa etmek isteyip de idarece baskı, şantaj ve tehditlere maruz kalan personelin bize üye olmak istesin istemesin; derhal bizi aramaları yeterlidir. Her şey gizli kalacak ve kesinlikle bize başvuran personellerimizin isim, bilgi ve diğer konuları paylaşılmayacaktır.

“Başvuru ve herhangi bir konuda danışmak için il başkanlarımıza direk ulaşılabilir  veya  anadolutarimorman@gmail.com adresine  konu kısmına HUKUK yazarak , ilgili konuyu mail yardımıyla sorabilirsiniz”.

Dava açma talep formu

Yetki Belgesi

Davaya ilişkin bilgi ve belgeler (Her davaya ilişkin evraklar değişkenlik arz eder, bu sebeple ilgili belgeleri göndermeden önce hukuk servisiyle görüşmek gerekmektedir.)

DAVA AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Dava açma talep formunda muhakkak iptali istenilen idari işlem ve uyuşmazlık konusu belirtilerek, üyemiz tarafından imzalanmalıdır.

Dava talebi, Şube başkanlığımız, İl başkanlığımız ve İlçe başkanlığımız kanalıyla gönderilirse koordinasyon daha sağlıklı yürütülecektir.

Yukarıda belirtilen belgeler kargo aracılığıyla ATORSEN Genel Merkezine iletilecektir. Fax ya da mail aracılığıyla gönderilen belgelerin, dava talebi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

GENEL AÇIKLAMA

(ATORSEN) Anadolu Tarım Orman Çalışanları Sendikası olarak üyelerimizin hukuki sorunlarının çözümünde yanlarında olmayı düşündük. Sendikamız aracılığıyla takip edilen birçok davada kazanımlar elde ederek ATORSEN’in haksızlığa karşı mücadelesini tüm kamuoyuna gösterdik. Her zaman haksızlığın karşısında yer alarak mücadelemizi hukuki alanda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Özellikle üyelerimizin idareyle yaşadıkları hukuksal sorunların çözümünde üyelerimizin yanlarında olarak sendikamızın hukuksal yönden gerekli kazanımlarının sağlanması için gerekli çalışmalar devam edecektir.

DAVA TALEP FORMU

ANADOLU TARIM ORMAN ÇALIŞANLARI SENDİKASI

………………..……………… ŞUBE/İL BAŞKANLIĞI

Sayı :                                   …….. / ……/ 2019

Konu : Dava Açılması

ATORSEN GENEL BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Sendikamızın aşağıdaki kimlik bilgileri yazılı……….….nolu ……………..…………….. isimli üyemizin mağduriyeti idari olarak çözülemediğinden üyemiz adına Genel Merkezimiz tarafından dava açılmasını / dava dilekçesi hazırlanarak tarafımıza gönderilmesini arz ederiz.

                                                                                                                       Şube/İl Başkanı

T.C. KİMLİK NO

KURUMU

ADI

MÜDÜRLÜĞÜ

SOYADI

ÇALIŞTIĞI BİRİM

BABA ADI

KADRO ÜNVANI

ANNE ADI

DER./KAD./GÖS

DOĞUM YERİ

ATANMA GÖREVİ

DOĞUM YILI

FİİLEN YAPTIĞI GÖREV

İLİ

SENDİKAL GÖREVİ

İLÇESİ

KURUM SİCİL NO

CEP TEL

EMEKLİ SİCİL NO

FAX

DAVA KONUSU EVRAKIN

TEBLİĞ TARİHİ

E – POSTA

YATAN MAHKEME HARCI

DEKONTU TARİH VE NOSU

İŞ TELEFONU

ÇALİŞMA BİÇİMİ(4/a,4/b,4/c)

                                                                                                                                             (İmza)

YETKİ BELGESİ

Leh ve aleyhime açılmış veya açılacak bilumum görevimle ilgili idari davalar ve takiplerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’nin, Meclislerinin, Dairelerinin ve Komisyonlarının her kısım ve derecesinde davacı, davalı ve üçüncü şahıs gibi her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya, murafaaya müdafaaya, her türlü davalar açmaya, açılmış ve açılacak davaları takibe, kabule, redde, her türlü talepname, dilekçe ve layihalar tanzim ve imzaya, ilgili mahallere ibraza, icra takiplerinde bulunmaya, ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizler koydurmaya, bunları kaldırmaya, tanık ve bilirkişi göstermeye, keşifler yaptırmaya, deliller tespit ettirmeye bunları kabule, redde, yemin teklifinde bulunmaya, hakim, aza ve katipleri reddetmeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtarname, ihbarname ve protestolar çekmeye, başkaları tarafından çekilenlere cevap vermeye, kararların düzeltilmesini ve icrasını istemeye, bilumum icra dairelerinde, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve diğer dairelerin tümünde işleri takibe gerekli işlemleri yaptırmaya, gıyabımda devam edecek duruşmalara katılmaya, başkalarını vekil edip azletmeye, davadan feragat etmeye, feragat-i davayı kabule, ahzu kabza, sulh ve ibraya yetkili ve mezun olmak üzere Üyesi bulunduğum ATORSEN ve vekili; Ankara Barosu Avukatlarından Av. …………                4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 19. maddesinin (f) bendi uyarınca YETKİLİ kıldığımı ve davanın kazanılması halinde vekalet ücretinin davayı takip eden avukata ait olacağını, davanın/davaların kaybedilmesi halinde vekalet ücreti ve dava masraflarının tarafımca karşılanacağı hususunu arz ve beyan ederim. ……/……/201…

ANADOLU TARIM ORMAN ÇALIŞANLARI SENDİKASI

ATORSEN

SENDİKA ÜYESİ